پست سازمانی نام و نام خانوادگی متصدی
اداری، مالی حسین خورشیدی
درآمد و حقوقی علیرضا امینی
ساختمانی و شهر سازی مهدی یوسفی
خدمات شهری محمود تبریزی
فنی و عمران سید وحید جلالی
کار پردازی رضا علی پلنگی
روابط عمومی و فناوری اطلاعات سیدعلی ذبیحی
اتش نشانی و موتوری سهراب شکری