خدمات شهروندی

سامانه شفافیت

سامانه مصوبات شورا

سامانه مدیریت شهری

سامانه میز خدمت

رسانه تصویری

مناقصه، مزایده و فراخوان

معرفی بخش ها

ارائه خدمات به شهروندان در بخش های مختلف

01 - mali

اداری و مالی

حسین خورشیدی

02 - shahri

خدمات شهری

محمود تبریزی

 

12 - atashneshani

اتش نشانی و موتوری

سهراب شکری

 

5 - daramad

درآمد و حقوقی

علیرضا امینی

6 - dabirkhaneh

کارپردازی

رضاعلی پلنگی

11 - it

روابط عمومی و

 فناوری اطلاعات

سیدعلی ذبیحی

9 - sakhtemani

فنی و عمران

سید وحید جلالی

10 - shahrsazi

ساختمانی و شهرسازی

مهدی یوسفی