خانه تماس با ما پیگیری جستجو
آگهی مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومی واحد مسکونی
1398/08/29 --- کد مطلب 60102
آگهی مزایده عمومی یک واحد مسکونی


                     شهرداری کوهی خیل به استناد بند 4 مصوبه شماره 5/127د تاریخ 1398/06/11 شورای اسلامی شهر در نظر دارد یک واحد مسکونی واقع در بلوار امام رضا(ع) ساختمان دکتر ضرغام کاویانی طبقه سوم واحد شرقی از طریق مزایده عمومی (به صورت کتبی) به فروش برساند لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ده روز جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری کوهی خیل مراجعه نمایند.