خانه تماس با ما پیگیری جستجو
گزارش عملکرد شش ماه شهرداری + فایل
1398/07/09 --- کد مطلب 60099
گزارش عملکرد شش ماه اول شهرداری سال 1398 براساس ماده 71 قانون شهرداری ها


                     

 ماده ۷۱ قانون شهرداری: گزارش عملکرد شش ماه شهرداری

شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن‌ شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید و هم چنین شهردار مکلف است هر ۶ ماه یک دفعه آمار کلیه‌ عملیات انجام شده از قبیل خیابان‌سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه‌ای‌ از آن را به وزارت کشور بفرستد.