خانه تماس با ما پیگیری جستجو
اجاره کانال اراضی
اجاره کانال موجود در اراضی تسطیح شده
1399/09/02 --- کد مطلب 110112


                     شورای اسلامی شهر کوهی خیل در نظر دارد، کانال موجود در اراضی تسطیح شده را به صورت اجاره واگذار نماید. متقاضیان حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 1399/09/02 فرصت دارند تقاضای خود را به دفتر شورای اسلامی شهر ارائه نمایند. (دفتر شورای اسلامی شهر کوهی خیل)